Terms and Conditions

Telerau ac Amodau

Bydd defnyddio’r gwasanaeth hwn yn golygu eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau.

Mae’r prisiau yn unol â’r hyn a nodir ar ddiwrnod y trosglwyddiant, oni wneir cytundeb gwahanol. Oherwydd amgylchiadau cyfredol, ni allwn warantu ein prisiau. Cysylltwch â ni yng nghyd-destun unrhyw newid yn y prisiau os gwelwch yn dda.

Dosbarthu:

Bydd costau dosbarthu o dan £50.00 o nwyddau yn golygu ychwanegiad o £8.50 Nwyddau rhwng £50.00 a £75.00 – ychwanegiad o £7.00 Dobarthu nwyddau dros £75.00 yn rhad ac am ddim

Telerau Taliadau:

Disgwylir taliadau yn llawn cyn eu dosbarthu, oni bai bod cytundeb gwahanol wedi cael ei drefnu. Os hoffech chi drefnu cyfrif credyd, bydd yn ofynnol I ni dderbyn gair da busnes. Mae cyfrifon credyd ar dermau 60 diwrnod fel uchafbwynt, ac yn daladwy cyn y 10fed o’r mis, yn dilyn dyddiad yr anfoneb. Ar daliadau hwyr mynnwn yr hawl I ategu tâl ychwanegol o 2.5% y mis gyda lleiafrif o £1 fel tâl ychwanegol. Gwerthfawrogir taliadau trwy drosglwyddiad ar lein (BACS) neu trwy drosglwyddiad ar gerdyn banc. Dylid gwneud sieciau yn daladwy i: WFS (Wales) Ltd. Mynnwn yr hawl I ychwanegu tâl o £8 ar unrhyw siec sy angen ei ail gyflwyno a £25 ar unrhyw sieciau sy’n cael eu dychwelyd I ni.

Manylion Banc: Rhif y Cyfrif: 01576720 Côd didoli: 40-34-33

Hawliadau:

Ni allwn ond yn caniatáu credyd am nwyddau a ddifrodwyd os byddwch yn rhoi gwybod i'r swyddfa (nid y gyrrwr) cyn pen 7 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad dosbarthu a dychwelyd atom o fewn 21 diwrnod. Bydd y credyd yn cael ei gyhoeddi unwaith y bydd y nwyddau wedi cael eu dychwelyd a'u gwirio.

Bydd nwyddau a dderbyniwyd oddi wrthym ni yn parhau yn eiddo WFS (Wales) Ltd nes bod yr holl anfonebau sydd heb eu talu am yn llawn. Bydd taliadau a dderbynnir yn cael eu cymryd oddi ar yr anfoneb hynaf yn ddi-dâl.

Mae'r cwmni yn cadw'r hawl i newid yr amodau hyn o bryd i'w gilydd fel y gwêl yn dda a bydd yn parhau ar eich defnydd o'r gwasanaeth arwydd eich bod yn derbyn unrhyw addasiad i'r telerau hyn. Bydd unrhyw newidiadau sy’n cymryd lle o flaen llaw yn cael ei ddwyn i'ch sylw 60 diwrnod cyn i'r newidiadau digwydd.

Banc:

HSBC , 1 Broad Street, Y Drenewydd, Powys SY16 2LX

TAW:

Prisiau WAHARDD Treth ar Werth. Reg TAW Rhif 451792926

Terms and Conditions

Using this service will constitute acceptance of these terms and conditions

Prices are those ruling on the day of despatch, unless otherwise agreed. Due to current situations we cannot guarantee prices. Please contact us regarding price changes.

Carriage:

Deliveries £50.00 and under carry a delivery charge of £8.50 Deliveries between £50.00-£75.00 carry a delivery charge of £7.00 Deliveries over £75.00 will be free of charge

Payment terms:

Payment is required in full prior to dispatch unless otherwise agreed. If you would like to open a credit account a business reference is require. Credit accounts are on maximum 60 day term, due for payment before the 10th of the month following the invoice date. On late payments we reserve the right to make a 2.5% surcharge per month on every late invoice, with a minimum surcharge of £1.00. Payment method of an online transfer (bacs) or card transfer is preferred. Cheques to be made payable to WFS (Wales) Ltd. We also reserve the right to levy a charge of £8.00 for cheques requiring re-presenting and £25.00 for cheques that have failed to clear and have been returned to us.

Bank details:

Account number: 01576720 Sort code: 40-34-33

Claims:

We can only allow credit for damaged goods if you advise the office (not the driver) within 7 working days of delivery date and return to us within 21 days. The credit will be issued once the goods have been returned and checked.

Goods received from us will remain the property of WFS (Wales) Ltd until all outstanding invoices are paid for in full. Payments received will be taken off the oldest unpaid invoice.

The company reserves the right to change these conditions from time to time as it sees fit and your continued use of the service will signify your acceptance of any adjustment to these terms. Any changes prior taking place will be brought to your attention 60 days prior to the changes taking place.

Bank:

HSBC, 1 Broad Street, Newtown, Powys SY16 2LX